Onderwijsprogramma

Het speciaal basisonderwijs (sbo) kent grofweg vier richtingen. Deze richtingen heten uitstroomprofielen. Voor elke leerling wordt een ontwikkelingsperspectief vastgesteld dat hierop aansluit. Soms is daarnaast een (tussen-tijdse) overstap naar een reguliere school met passende ondersteuning mogelijk. We sluiten hiermee aan op het landelijk doelgroepenmodel van de sectorraad voor gespecialiseerd onderwijs.

Leerroutes en uitstroomprofielen

Onze school heeft deze leerroutes met uitstroomprofielen:
• Leerroute 3: VSO
• Leerroute 4: PRO
• Leerroute 5: PRO/VMBO
• Leerroute 6: VMBO K/GT
• Leerroute 7: HAVO/VWO

Kan je zoon of dochter in het reguliere onderwijs de ondersteuning krijgen die nodig is? Dan kan hij of zij tussentijds overstappen.

Onderwijsprogramma

Leerlingen worden op basis van hun leeftijd ingedeeld in (combinatie)-groepen. Daarbij houden we zoveel mogelijk rekening met de sociaalemotionele ontwikkeling en de onderwijsbehoeften. Binnen de groepen zijn er op alle vakgebieden verschillende niveaus. We geven speciale aandacht aan lezen.

De groepen 4 tot en met 8 zijn niet alleen ingedeeld op leeftijd, maar ook op het niveau van rekenen. Vakken zoals taal, lezen en spelling geven we zoveel mogelijk groepsdoorbroken. Zo kunnen we de leerstof goed laten aansluiten bij de mogelijkheden van het kind. Ook kan de leerkracht veel hulp en ondersteuning bieden. We brengen maximale ordening en maximaal overzicht in het cognitieve en sociaal-emotioneel leren van elke leerling. Dit doen we met korte, duidelijke en overzichtelijke taken, herhaling, zelfstandig werken en het stimuleren van de leerlingen.

Onderbouw

In de onderbouw richten we ons vooral op het ontwikkelen van een gezonde basishouding en actieve leerhouding. We zorgen voor een veilige en belangstellende omgeving. Kinderen kunnen al spelend hun nieuwsgierigheid gebruiken om zelfvertrouwen te ontwikkelen en vaardigheden op te doen. Daarbij maken ze keuzes op basis van motivatie. De activiteiten in de onderbouw hebben te maken met de voorwaardelijke vaardigheden. Zelfredzaamheid is daar een belangrijk onderdeel van.

Bovenbouw

In de bovenbouw werken we vooral aan het voortgezet taal- en rekenonderwijs. Daarnaast komen alle vakken aan bod, die ook op een reguliere basisschool worden gegeven. Dit zijn bijvoorbeeld Engels, wereldoriëntatie en techniek. Ook bevorderen we actief het burgerschap en de sociale integratie van onze leerlingen.

Verkeersexamen

Groep 8 doet mee aan het landelijk schriftelijk verkeersexamen. Het praktijkgedeelte zetten we zelf op. Dit is een ander examen en andere route. Wij hebben hiervoor gekozen, omdat onze leerlingen vaak niet uit Doetinchem komen.

ICT

Wekelijks worden er gerichte lessen gegeven om de kinderen voor te bereiden op het gebied van ICT, media en mediawijsheid. We integreren ICT binnen diverse vakgebieden. We zien een toename van gebruik van Chrome-books in de klas.