Met leerlingen en ouders

Samen met leerlingen

Natuurlijk werken we elke dag samen met onze leerlingen. Zij maken onze school speciaal. We praten graag en veel met hen. Ze adviseren ons bij alles wat hen aangaat en bij hen leeft.

Leerlingenraad

Beide locaties van SAM hebben een leerlingenraad. De raad komt zes keer per jaar bij elkaar en bestaat uit leerlingen van SAM en Mariëndael. De leerlingenraad adviseert en denkt mee over onderwerpen die leerlingen belangrijk vinden. Bijvoorbeeld over het leerklimaat op school, veiligheid en buitenspelen. In de raad zitten leerlingen uit de bovenbouwgroepen.

Samen met ouders

Ook met ouders werken we nauw samen. Onze leraren hebben veel contact met ouders. Op vaste momenten, maar ook wanneer u daar als ouder behoefte aan hebt. Of als de leraar het nodig vindt.

Samen weten we meer

Hoe gaat het op school? Hoe ontwikkelt uw kind zich? Dit zijn vragen die elke ouder heeft. Omgekeerd zijn wij benieuwd hoe ouders en verzorgers hun kind zien. Hoe gaat het thuis? Valt er iets op of zijn er bijzonderheden? Op allerlei manieren en momenten houden we graag contact met u als ouder of verzorger.

Zo blijft u op de hoogte

  • Via de oudercommunicatie app. Hier ontvangt u informatie van de leraar, intern begeleider of directeur.
  • Via de website. Op www.sbosam is veel informatie over de school te vinden.
  • Via de nieuwsbrief. Daarin leest u waar we mee bezig zijn, belangrijke data en verslagen van activiteiten. U ontvangt de nieuwsbrief twee keer per jaar.

Oudergesprekken

Aan het begin van elk schooljaar is er een kennismakingsavond. Daar maakt u in de groep kennis met de leraren en de andere ouders. Ook krijgt u informatie over het programma voor dat schooljaar. Tijdens het rapportgesprek bespreken we de vorderingen van uw kind. U kunt natuurlijk ook altijd een afspraak maken met de leraar.

Ouderraad

SAM heeft een gezamenlijke ouderraad met so Mariëndael. De ouderraad bestaat uit een aantal ouders en van iedere locatie een werknemer. De ouderraad ondersteunt de school bij activiteiten die niet direct met het lesgeven te maken hebben. Zoals Sinterklaas, kerst of carnaval.

Huisbezoek

Leraren bezoeken t/m groep 4 één keer per jaar het gezin van hun leerlingen. Nieuwe instroomleerlingen ontvangen ook een huisbezoek. Het huisbezoek vindt meestal plaats voor de kerstvakantie. Tijdens het huisbezoek bespreken we het ontwikkelingsperspectief. Ook worden de ervaringen van het eerste deel van het schooljaar uitgewisseld. Samen worden er afspraken gemaakt over een goed vervolg. De mening van onze leerlingen telt!

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (mr) op school is een wettelijk verplicht orgaan waarin ouders en personeels leden meepraten en meebeslissen over ons schoolbeleid. De mr bestaat uit twee geledingen: de oudergeleding en de personeelsgeleding. De oudergeleding vertegenwoordigt hierbij de ouders van de leerlingen. Zo zijn zowel ouders als personeel betrokken bij ons schoolbeleid.

De mr overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken zoals verbeteringen in het onderwijs, vaststellen van vakanties en vrije dagen, veiligheid op school of de manier waarop ouders betrokken willen en kunnen zijn. Afhankelijk van het onderwerp moet een school advies en/of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit wordt genomen. In sommige gevallen is informeren van de mr voldoende.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Onze school maakt deel uit van stichting De Onderwijsspecialisten. Ook zij hebben een medezeggenschapsraad: de gmr. Hierin zitten ouders en medewerkers van álle scholen van de stichting. De gmr praat mee over onderwerpen die belangrijk zijn voor al deze scholen in speciaal onderwijs. Lees meer op www.deonderwijsspecialisten.nl/gmr.