Met leerlingen en ouders

Samen met leerlingen

Natuurlijk werken we elke dag samen met onze leerlingen. Zij maken onze school speciaal. We praten graag en veel met hen. Ze adviseren ons bij alles wat hen aangaat en bij hen leeft.

Leerlingenraad

Beide locaties van SAM hebben een leerlingenraad. De raad komt zes keer per jaar bij elkaar en bestaat uit leerlingen van SAM en Mariëndael. De leerlingenraad adviseert en denkt mee over onderwerpen die leerlingen belangrijk vinden. Bijvoorbeeld over het leerklimaat op school, veiligheid en buitenspelen. In de raad zitten leerlingen uit de bovenbouwgroepen.

Samen met ouders

Ook met ouders werken we nauw samen. Onze leraren hebben veel contact met ouders. Op vaste momenten, maar ook wanneer je daar als ouder behoefte aan hebt. Of als de leraar het nodig vindt.

Samen weten we meer

Hoe gaat het op school? Hoe ontwikkelt je kind zich? Dit zijn vragen die elke ouder heeft. Omgekeerd zijn wij benieuwd hoe ouders en verzorgers hun kind zien. Hoe gaat het thuis? Valt er iets op of zijn er bijzonderheden? Op allerlei manieren en momenten houden we graag contact met jou als ouder of verzorger.

Zo blijf je op de hoogte
• Via de app SchouderCom. Hier ontvang je informatie van de leraar, intern begeleider of directeur.
• Via de nieuwsbrief. Daarin lees je waar we mee bezig zijn, belangrijke data en verslagen van activiteiten. Je ontvangt de nieuwsbrief twee keer per jaar.

Oudergesprekken

Aan het begin van elk schooljaar is er een kennismakings­avond. Daar maak je in de groep kennis met de leraren en de andere ouders. Ook krijg je informatie over het programma voor dat schooljaar. Tijdens het rapportge-sprek bespreken we de vorderingen van je kind. Je kunt natuurlijk ook altijd een afspraak maken met de leraar.

Ouderraad

SAM heeft een gezamenlijke ouderraad. De ouderraad bestaat uit een aantal ouders en van iedere locatie een werknemer. De ouderraad ondersteunt de school bij activiteiten die niet direct met het lesgeven te maken heb-ben. Zoals Sinterklaas, kerst of carnaval. De namen van de ouderraadsleden vind je op de website. Tijdens de jaarvergadering van de ouderraad word je geïnformeerd over de activiteiten en de financiën van het afgelopen schooljaar.

Huisbezoek

Leraren bezoeken één keer per jaar het gezin van hun (nieuwe) leerlingen. Het huisbezoek vindt meestal plaats voor de kerstvakantie. Tijdens het huisbezoek bespreken jullie het ontwikkelingsperspectief. Ook worden de ervaringen van het eerste deel van het schooljaar uitgewisseld. Samen worden er afspraken gemaakt over een goed vervolg.

Medezeggenschapsraad

In de wet staat dat ouders mogen meepraten over het onderwijs op de school van hun kind. Dat kan via de medezeggenschapsraad (mr). Hierin zitten ouders, leraren en andere medewerkers van onze school. De mr mag altijd advies geven. Voor sommige plannen heeft de school goedkeuring van de mr nodig. Alles wat de mr mag en moet doen, staat in een reglement. Net als de regels voor de verkiezingen van de leden. Vraag op school naar het reglement.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Onze school maakt deel uit van stichting De Onderwijsspecialisten. Ook zij hebben een medezeggenschapsraad: de gmr. Hierin zitten ouders en medewerkers van álle scholen van de stichting. De gmr praat mee over onder-werpen die belangrijk zijn voor al deze scholen in speciaal onderwijs. Lees meer op www.deonderwijsspecialisten.nl/gmr