Zorg

Soms heeft een leerling extra hulp of zorg nodig die binnen de klas niet mogelijk is. Hij of zij kan dan ondersteuning krijgen van gespecialiseerde zorgprofessionals op school. Binnen onze school zijn diverse specialisten op het gebied van rekenen (dyscalculie), gedrag (sociale vaardigheden, Rots en Water), taal en lezen (dyslexie), logopedie, mondelinge taal en communicatieve redzaamheid, orthopedagogiek en maatschappelijk werk. Ook maken we gebruik van de ambulant begeleiders vanuit het speciaal onderwijs. Zo voeren wij logopedische arrangementen uit voor Kentalis cluster 2 en werken we samen met enkele fysiotherapeuten en logopedisten. Als we bepaalde hulp niet in huis hebben, dan zoeken we die. Daarbij werken we samen met bijvoorbeeld Jeugdzorg, Zozijn of een buurtcoach. Dit gaat altijd in overleg met ouders.

Psychodidactisch onderzoek

Soms is een nader psychodidactisch onderzoek nodig om de juiste aanpak te kunnen bepalen voor een kind. Als we een duidelijke schoolvraag hebben, kan de orthopedagoog onderzoek doen.

Intern begeleider

De intern begeleider coördineert de leerlingenzorg bij ons op school. Hij of zij spreekt met leerlingen, ouders en leerkrachten over de zorg die het beste bij de leerling past. Ons zorgaanbod is altijd gericht op ondersteuning van het leerproces.

Schoolmaatschappelijk werker

Heeft u of uw kind vragen of problemen? Dan kunt u altijd terecht bij onze schoolmaatschappelijk werker. Aarzel niet: wij vinden het alleen maar fijn en goed als u contact opneemt. Hun contactgegevens vindt u achterin deze gids.

Logopedie

De kinderen van de jongste groepen kunnen logopedische hulp krijgen binnen de school van onze eigen logopedist. Ze worden dan eerst gescreend. Het logopedische aanbod kan uitgevoerd worden in de groep, in kleinere groepjes of individueel. Onze eigen logopedist behandelt ook kinderen met een Kentalis-arrangement. Vanaf groep 4 is in school eerstelijns logopedie beschikbaar.

Jeugdarts van de GGD

De jeugdarts van de GGD kan adviseren over zorg en begeleiding. In het eerste jaar dat uw kind bij ons op school is, krijgt uw kind een algemeen medisch onderzoek. De GGD voert dit onderzoek uit. U krijgt vooraf een oproep voor uw kind. U kunt ook zelf via ons een medisch onderzoek aanvragen. Wij zijn er speciaal voor u.

Gespecialiseerde opvang

Zozijn biedt op onze school gespecialiseerde opvang en begeleiding in vrije tijd (GBVT). Deze opvang is voor en na schooltijd, in het weekend en tijdens vakanties. Wilt u dit aanvragen? Neem dan contact op Tiana Marissink. Haar contactgegevens staan achterin deze gids.

Commissie voor de Begeleiding

Onze Commissie voor de Begeleiding adviseert na overleg met de ouders over het ontwikkelingsperspectief van de leerling. Ook onderzoekt de commissie of een leerling extra ondersteuning nodig heeft, en welke dan. Verder evalueert de commissie jaarlijks de vorderingen van de leerling. We stemmen zorg en onderwijs steeds zo goed mogelijk op elkaar af.