Doelen

Als school leren we ook. We willen ons onderwijs steeds blijven verbeteren. Elk jaar stellen we onszelf doelen. Hier leest u wat we vorig jaar bereikten en wat we komend jaar willen bereiken.

Bereikt in 2022

 • De uitwerking van onze visie is meer zichtbaar in de gebouwen, klassen en handelen van alle collega’s.
 • Samen met so Mariëndael hebben we een (inclusie) video én flyer gemaakt.
 • We zijn nog sterker geworden in ons ortho-didactisch handelen.
 • We zijn nog beter gaan samenwerken met het CMK en onze netwerkpartners om onze visie te versterken.
 • We hebben de leerkrachten geïnspireerd rondom de mogelijkheden van de kunstdisciplines, dans, drama, audio- visueel en erfgoed.
 • De kunstlessen zijn meer gekoppeld aan de thema’s
 • We hebben een eigen winkel gecreëerd waarbij leerlingen ervaringsgericht onderwijs genieten.
 • Het afgelopen jaar hebben we veel geïnvesteerd in Rots en Water trainingen, de ontwikkeling van een rijkere leeromgeving (ateliers, inrichting en winkel) en extra leerkrachtondersteuners en kleinere groepen.
 • Dit jaar hebben we samen met so Mariëndael meegedaan aan het project Playing for Succes.

Nieuw jaar, nieuwe doelen

 • De doorontwikkeling van een gezamenlijke visie SBO SAM en so Mariëndael op de inhoudelijke en bedrijfsmatige samenwerking gaat hogere prioriteit krijgen.
 • In 2023 hebben we een doorgaande lijn groep 2/3 voor beginnende geletterdheid en aanvankelijk lezen ontwikkeld.
 • Met de stichting vrienden van SAM/Mariëndael willen we met het bedrijfsleven een techniekweek organiseren voor de groepen 1 t/m 8
 • We willen de leerlijnen basisaanbod meer vormgeven.
 • Het aankomend schooljaar gaan we de nieuwe methode voor Engels verder implementeren.
 • Er wordt een start gemaakt voor een nieuwe leerlijn voor zelfstandig werken gekoppeld aan de executieve functies.
 • Er wordt een start gemaakt met de aanvullende methode rekenroute.
 • Vanaf 2023 oriënteren wij op de leerlijnen van de verschillende taaldomeinen met als doel een doorgaande lijn te ontwikkelen passend bij de diverse uitstroomperspectieven.
 • Enkele collega’s gaan de cursus gebaren volgen.
 • De herijkte visie op SAM willen we verder concretiseren.
 • Er wordt een routekaart gemaakt om de twee SAM gebouwen te gaan verduurzamen.

Ons jaarplan kunt u inzien op school. Vraag er gerust naar!